Iedere overeenkomst met JB Finishings wordt beheerst door volgende, bindende algemene voorwaarden. Enkel bijzondere, door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen en van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen hebben voorrang op de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Een prijsofferte is telkens één maand geldig vanaf de datering van de offerte. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Bij aanvang van de werkzaamheden dient een overeengekomen percentage van het totaalbedrag als voorschot te worden betaald. Zolang de betaling van het voorschot niet overgemaakt werd, worden de werken niet aangevat.

Alle uitgevoerde werken of geleverde materialen worden, tenzij anders vermeld, gefactureerd zoals beschreven in de offerte. De definitieve afrekening gebeurt op het einde van de werken.

Facturen zijn steeds onmiddellijk te betalen.

De te gebruiken kleuren dienen te worden gekozen vooraleer de eerste laag wordt geplaatst. Wordt de kleur toch veranderd en er hiervoor een bijkomende laag moet worden aangebracht, is dit een aanpassing van de overeengekomen offerte en wordt deze aan de offerte toegevoegd, wat mogelijk tot een gewijzigde prijs kan leiden.

Indien in een kamer aanvankelijk slechts één kleur is voorzien, maar deze naderhand op vraag van de opdrachtgever in verschillende kleuren wordt veranderd, zal de offerte overeenkomstig aangepast worden.

JB Finishings behoudt zich het recht om de uitvoering van de werkzaamheden, geheel,dan wel ten dele, in onderaanneming te laten uitvoeren. Dit zal echter uitsluitend plaatsvinden na communicatie en akkoord hierover met de opdrachtgever en gebeurt normaliter enkel door overmacht of ingeval de opdrachtgever de werkzaamheden binnen een zeer korte tijdspanne wenst te laten uitvoeren.

Iedere wijziging van de planning door de opdrachtgever heeft tot gevolg dat de andere opdrachten van JB Finishings voorrang zullen krijgen. Op de opdrachtgever rust de plicht de werkzaamheden mogelijk te maken, waaronder ervoor te zorgen dat de werkplaats net genoeg is opdat een verzorgde uitvoering van de werken mogelijk is.

Voor de aanvang van de werken moet het gebouw glasdicht en beschermd zijn tegen vochtigheid, temperatuurwisselingen en wind. Kosten om een binnentemperatuur te bereiken van 10°C zijn ten laste van de opdrachtgever.

De opdrachtgever voorziet aansluiting van water en elektriciteit.

De opdrachtgever stelt een voldoende grote en afsluitbare ruimte ter beschikking voor het opbergen van materiaal gedurende de looptijd van de werken. Diefstal, verlies of beschadiging op de werf door derden is ten laste van de opdrachtgever.

Laat de staat van de werf niet toe om op de voorziene begindatum te starten, zullen de verloren uren en gemaakte verplaatsingskosten worden aangerekend ingeval dit niet tijdig werd doorgegeven. Dit geldt tevens wanneer de werken niet vlot kunnen worden uitgeoefend door hinder van andere aannemingen.

Zijn reparaties of andere werken nodig vóór of tijdens de werken, die de uitvoering van de werkzaamheden door JB Finishings verhinderen of belemmeren, dan is dit de verantwoordelijkheid van, en voor rekening van de opdrachtgever.

De offerte behelst niet het wegnemen van afval van het werk van andere ambachten, noch het reinigen van te schilderen ondergronden die op abnormale wijze door anderen bevuild of beschadigd werden. Is voorafgaande reiniging noodzakelijk, wordt dit uitgevoerd in eigen beheer met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en voor diens rekening.

Eist de opdrachtgever dat op onvoldoende droge muren geschilderd zal worden, wordt dit gedaan op zijn verantwoordelijkheid, nadat JB Finishings voorbehoud heeft gemaakt en de opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd.

Onvoorzienbare omstandigheden van materiële of technische aard, zoals het herstellen van loszittend pleisterwerk na het verwijderen van behangpapier, zullen als meerprijs worden aangerekend. Alle schade aan het schilderwerk die niet veroorzaakt werd door JB Finishings, zal voor rekening van de opdrachtgever worden hersteld of herbegonnen.

De opdrachtgever heeft, overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek, te allen tijde het recht ten dele of geheel de overeenkomst op te zeggen. Desgevallend is de opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd voor al de uitgaven van de aannemer, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

Indien de opdrachtgever met of zonder toelating materiaal gebruikt dat toebehoort aan JB Finishings, kan laatstgenoemde niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan of schade die hierdoor is ontstaan.

JB Finishings is niet aansprakelijk voor een slecht resultaat ten gevolge van verborgen gebreken, een gebrekkige ondergrond of voorbereidende schilderwerken die niet door hem zouden uitgevoerd zijn, zoals een eerste laag op timmerwerken en radiatoren door de producent daarvan, de door de schrijnwerker geplaatste laag op hout e.d.

Indien de opdrachtgever een grondstof van een bepaalde kwaliteit of van een duidelijk omschreven oorsprong of type zou opleggen, een werkwijze zou voorschrijven, desondanks het gemotiveerde voorbehoud van JB Finishings, is deze laatste ontslagen van alle verantwoordelijkheid voor schade die daaruit zou voorkomen.

Lichte schakering- of samenstellingsverschillen kunnen bestaan tussen het monster en de uitvoering.

Klachten moeten binnen de 8 dagen na de beëindiging van het werk, gemotiveerd en per aangetekend schrijven meegedeeld worden om aanvaardbaar te zijn. Partijen komen overeen om geschillen bij voorkeur in der minne te regelen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.